İş

Kamu borçlarının yeniden yapılandırılması teklifinin ilk bölümü TBMM’de kabul edildi.

Kamu borçlarının yapılandırılmasına ilişkin teklifin ilk bölümü TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Teklifin ilk bölümü TBMM’den geçti

TBMM Genel Kurulu’nda, 12’nci olarak çıkarılan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Kamu Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasını da İçeren Kanun Hükmünde Kararnamenin birinci bölümü kabul edildi.

Alacak yapılandırması

Teklifle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Uyum Başkanlığı (YİKOB) yeniden yapılandırma fırsatları sunuyor.

31 Aralık 2022 öncesi borçları içerir

Yönetmelik kapsamındaki alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi esas alınacaktır.

Eksik beyanlar tamamlanabilir

Mükellefler tarafından çeşitli nedenlerle eksik beyan edilen veya beyan edilmeyen geçmiş yıl gelirlerinin belirli oran ve tutarlar dahilinde beyan edilmesi sağlanacaktır.

Var olan ancak kaydedilmeyen mallar deftere kaydedilebilir.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işyerlerinde bulunmasına rağmen sicillerinde yer almayan mal, makine, teçhizat ve demirbaşları kendileri veya bağlı bulundukları meslek kuruluşları tarafından belirlenecek rayiç değerleri üzerinden defterlerine işleyebileceklerdir. bağlılar.

İdari para cezaları yapılandırıldı

31 Aralık 2022 tarihinden önce işlenen ve yeniden yapılandırma tarihine kadar ihbar edilen fiillere ilişkin idari para cezaları da yeniden yapılandırılacak.

İlk taksit 31 Mayıs 2023 tarihinde ödenecek ve 48 eşit taksitte ödenecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, il özel idareleri, belediyeler ve YİKOB’lara bağlı tahsilat dairelerine ödenecek yeniden yapılandırma tutarlarının ilk taksitinin 31 Mayıs 2023 tarihine kadar ve en fazla 48 eşit taksit.

Peşin ödemeler için katsayı yok

Tutarın peşin ödenmesi durumunda katsayı uygulanmaz; Yİ-ÜFE aylık kurları üzerinden hesaplanacak tutarların yüzde 90’ının ikincil alacaklar yerine tahsilinden vazgeçilecek.

Tek seferlik ek vergi

Kurumlar vergisi mükelleflerinden bir defaya mahsus ek vergi tahsil edilecek; Depremden etkilenen iller hariç tutulacaktır.

Depremzedelere ayrıcalık

Beyin sarsıntısından etkilenen çalışanlara yardımcı olmak için işverenler tarafından sağlanan yardımlardan vergi veya prim kesintisi yapılmayacaktır.

Evini depremzedelere verenlere emsal kira bedeli

Sahip oldukları konutları depremden etkilenen vatandaşlara ikamet amacıyla ücretsiz olarak tahsis eden konut sahiplerinden emsal kira bedeli uygulanmayacak.

Depremde hasar gören bina ve araçların borçları siliniyor

Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz hale gelen araçların vergi ve katkı payları ile varsa bu alacaklara ait yardımcı alacakları iptal edilecek. Vergi daireleri tarafından araçlara konulan hacizler kaldırılacak.

2 bin TL ve altındaki alacaklar silinecek

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsilat daireleri tarafından takip edilen alacaklardan, vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden önce olup da 1 Ocak 2023 prestiji ile ödenmemiş olan ve birincil ve ikincil toplamı 2 bin TL ve altı tüm tahsilat dairelerinin prestiji ile muaf tutulacak.

Ne yapılandırılmalı

Vergiler, vergi cezaları, idari ve itibari para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, toplum sigorta primleri, emeklilik ve kurumlar karşılıkları, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik primleri ve bu alacaklara ilişkin her türlü alacaklar esas alınır. faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi ek alacaklar kapsama dahildir.

Bu idarelerin Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil edilen diğer alacakları ile belediyelerin su, atıksu ve katı atık alacakları da yönetmelik kapsamındadır.

Ayrıca teklif ile işletmede bulunduğu halde kayıtlarda yer almayan veya şirkette yer almayan mal, makine, teçhizat, demirbaş ve kasalar ile ortaklardan alacakların beyanına ilişkin düzenleme yapılacak. kayıtları var ama işletmede yok.

Teklifte esas alınacak katsayılar ve oranlar ne olacak?

Yönetmelik kapsamında kullanılacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, 31 Aralık 2004 tarihine kadar her ay için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) aylık değişim oranı, üretici fiyatları aylık değişim oranı Endeksi (ÜFE) 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren ise yurt içi üretici fiyat endeksi (Y-ÜFE) aylık değişim oranını, 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren ise aylık yüzde 0,75 oranını ifade edecek. .

Yapılandırılacak alacaklar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyeler ve YİKOB tahsilat müdürlükleri tarafından takip edilen kesinleşmiş kamu alacaklarından, belediyeler ve büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idarelerinin bir kısmı, henüz ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş vergiler ile vergi cezaları, idari para cezaları, Amme Alacaklarının Tahsil Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca takip edilen alacaklar, gümrük vergileri ve idari para cezaları ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, gecikme cezası vb. .

İtirazlı olarak verilen beyannameler üzerinden tahakkuk eden alacaklar da kesin alacak olarak yapılandırılacaktır.

MTV’nin yüzde 10’unun ödenmesi şartıyla fizik muayene izni

Her araç için ödenecek MTV, aracın idari para cezaları ve geçiş ücretinin en az yüzde 10’u ödenecek, taksit ödeme döneminde fiziki muayeneye izin verilecek.

1 Ekim 2020 tarihinden sonra katma değer vergisinin ve bu vergilere ilişkin beyannameden doğan damga vergisinin tamamının ödenmesi gerekmektedir.

Belediyelerin su, atıksu ve katı atık fiyatları yapılandırılacak

Belediyelerin su, atıksu ve katı atık bedelleri ile sundukları bazı hizmetlerden doğan bedel alacakları ve aldıkları paylar, büyükşehir belediyelerinin katı atık bedelleri, su ve atık su bedelleri ve atıksu işletmeleri ile YİKOB’ların giderlere katılım payları ve alacakları yapılandırılacaktır.

Açılan davalardan vazgeçilmesi bekleniyor

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin diğer kuralların yanı sıra dava açmamaları, davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları istenecek.

Bu kurumların kesinleşmemiş veya dava aşamasında olan kamu alacakları da teklif kapsamına alınmıştır. Buna göre, yönetmeliğin yayımı tarihinin prestiji ile birinci derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış veya dava açma süresinin henüz geçmemiş olması, vergi tarhiyatları ile re’sen veya idare tarafından yapılan vergi tarhiyatları; Düzeltme talebinde bulunulan veya düzeltme talebinde bulunma süresi geçmemiş veya düzeltme yoluna gidilmiş idarece veya re’sen yapılan vergi tarhiyatları ve gümrük vergisi tahakkukları da ayrıca yapılandırılacaktır.

Teklif ayrıca, sadece vergi cezaları/gümrüğe ilişkin idari para cezaları için dava açılması halinde ödenecek tutarları, yönetmelik kapsamında ihtilaflı idari para cezalarının ve ihtilaflı ekrimisillerin yapılandırılmasını da düzenlemektedir.

Eksik vergi incelemeleri devam edecek.

Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce başlanan ancak tamamlanamayan vergi inceleme ve takdir işlemlerine devam edilecektir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra, tarh edilen vergilerin yapılandırılması ve düzenlemeden yararlanma, tebligat tebligatına bağlı olarak başvuru ve ödeme dönemleri belirlenir ve düzenlenir.

Para cezasının yüzde 25’ini ödeyenlerin yüzde 75’i affedilecek

Buna göre, düzenleme kapsamındaki devirlere katılım nedeniyle doğacak vergi ziyaı cezalarında, cezaya tabi olanlar cezanın yüzde 25’ini belirtilen süre içinde ödemeleri halinde cezanın kalan yüzde 75’inden feragat edilecek ve biçim.

Bu kararlar, Yönetmeliğin yayımı tarihindeki itibarla beyan edilmeyen, yayımı tarihinden önce pişmanlık talebi veya açıklamaya davet kapsamında verilen vergi cezaları hakkında da uygulanacaktır. ödeme yönündeki kuralların ihlal edildiği ve şahsen yapılan beyannameler için.

Teklifin yayımı tarihinde veya sonrasında vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir kurulu kararları ve vergi inceleme raporları hakkında gerekli inceleme ve bildirim işlemlerinin yapılması şartıyla teklif kararlarından yararlanılabilir. belirlenen bedelin belirlenen süre içinde ödenmesi şartıyla, yönetmelikte belirtilen sürelerde ödenir.

Bu düzenleyici kararlardan yararlanacak mükellefler, Vergi Tarz Kanunu’ndaki uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma, vergi cezalarında indirim, Gümrük Kanunu’ndaki uzlaşma, Kabahatler Kanunu’ndaki avans indiriminden yararlanamayacak. ve Devlet İhale Kanunundaki indirimler.

Taban ve vergi artışı

Teklifte vergi matrahı ve vergi artışı da düzenlenmiştir.

Mükellefler tarafından çeşitli nedenlerle eksik beyan edilen veya beyan edilmeyen geçmiş yıl gelirlerinin belirli oran ve fiyatlar dahilinde beyan edilmesi sağlanmaktadır. Bu şekilde beyan edilecek gelirlere uygulanacak oran ve tutarların tespitinde ekonomik gelişmelere paralel olarak belirlenen esaslar esas alınır.

Buna göre mükellefler, Vergi Uyarlama Kanunu’nda yer alan vergi cezalarına ve gecikme faizlerine tabi olmadan vergilerini ödeyebilecekler. Artan vergi ve transferler için artan vergilerin ödenmesi kuralı ile vergi incelemesi ve tarhı yapılmayacaktır.

Matrahı artıran mükelleflerin beyan edeceği vergi matrahları ile verginin hesaplanacağı matrahlar için asgari fiyatlar, matrahın daha önce veya indirim ve istisnalar nedeniyle beyan edilmiş olması veya beyanname verilmemiş olması durumlarında belirlenir. yapılmış veya ilgili yıllarda faaliyet veya gelir olmuş olsa dahi bu faaliyet ve gelirlerin vergi dairesi tarafından tespit edilir. Bilgi dışında kalması nedeniyle vergi matrahının bulunmadığı durumlarda, mükellefler tarafından beyan edilen matrahlara uygulanan oranlar sonucunda bulunan matrahlara bir alt sınır getirilir.

Mükelleflerin artırdıkları kurumlar vergisi matrahlarına ek olarak tevkif ettikleri vergileri de artırma zorunluluğu

Kurumlar vergisi mükellefleri, artırdıkları kurumlar vergisi matrahlarına ek olarak, ilgili kanuna göre vergi tevkifatına tabi tutulan kazanç ve kazançları üzerinden kesilen vergileri de artırmakla yükümlüdürler.

Gelir (stopaj) vergisi ile kurumlar (stopaj) vergisi ve matrah artırım kararları alınır. Bundan yararlanan mükelleflerin, artırıma konu ödemeler nedeniyle artan vergiyi ödemeyi kabul ettikleri vergi transferleri ile ilgili olarak gelir (stopaj) vergisi inceleme ve tarhı yapılmayacaktır. Gelir ve kurumlar vergisi kanunu uyarınca, kar dağıtımına bağlı olarak yapılan ödemeler veya genel merkeze aktarılan tutar üzerinden yapılması gereken vergi tevkifatı kararlarına istinaden yönetmelik kapsamında vergi matrahlarını artıranlar, kurumlar vergisi yönünde vergi matrahını da artırmak durumundadır.

Arttırıp vergi öderlerse vergi KDV’ye bakmayacak.

Katma değer vergisi mükellefleri, artırmaları ve vergi ödemeleri halinde, artırdıkları devirler için KDV yönünden vergi inceleme ve tarhına tabi tutulmayacak. Artışa esas tutar yıl içinde verilen katma değer vergisi beyannamelerinde gösterilen tutardır. “hesaplanan katma değer vergisi”yıllık toplamı olacak Hesaplanan KDV, kesintilerden önceki vergi tutarı olacaktır.

Yönetmelikten yararlanamayanlar

Teklif, vergi matrahı ve vergi artışına ilişkin olarak mükelleflerin dikkate alacağı diğer hususları da düzenlemektedir. Matrah veya vergi zammında bulunan ve bu husustaki hükümleri yerine getiren mükelleflerin defter ve belgeleri incelenmeyecek ve zamda belirtilen vergilere ilişkin herhangi bir tarhiyat yapılmayacaktır.

Bu düzenlemeye göre matrah veya vergi artışı, yayımı tarihinden önce başlatılmış olan vergi inceleme ve takdir işlemlerine engel teşkil etmeyecektir. Ancak, konuya ilişkin inceleme yapma hakkına ilişkin kararların gizli kalması kaydıyla, vergi inceleme ve takdir işlemlerinin, yönetmeliğin yayımını izleyen 7 iş günü içinde sonuçlandırılamaması halinde bu işlemlere devam edilmeyecektir. Bu süre içinde tamamlanan vergi incelemelerine ilişkin ön tarhiyat mutabakat talepleri dikkate alınmayacaktır.

Defter, kayıt ve belgeleri imha edenler yararlanamaz.

Vergi Usul Kanununda “Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sayfalarını yok edip yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıllarını veya suretlerini tamamen sahte olarak düzenleyenler. veya kısmen” Kanunda belirtilen bazı fiilleri işleyenler, terör suçundan hüküm giyenler ve terör örgütlerine veya devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu Milli Güvenlik Kurulunca üyelik, mensubiyet, mensubiyet gibi nedenlerle tespit edilenler gibi. veya yapılar, oluşumlar veya kümeler, kamu kolluk kuvvetleri ile bağlantı veya bağlantı. veya Mali Kabahatleri Araştırma Kurulunca yürütülen soruşturma ve kovuşturma kapsamında vergi incelemesi ile terörün finansmanı veya aklama kabahatleri kapsamında soruşturma ve soruşturma yapılması talep edilenler , matrah veya vergi artışına ilişkin bu Yönetmelik kararlarından yararlanamayacaktır.

12 eşit taksitte ödenir

Matrah ve vergi artışı üzerinden hesaplanan vergilerin aylık en fazla 12 eşit taksitle ödenmesi gerekecek.

Damga vergisi, vergi matrahı ve vergi artışı sonucunda tahakkuk eden vergilerin ilk taksiti ödeme süresi içinde ödenecek.

1.000 lira damga vergisi

Matrah ve vergi artışlarına ilişkin beyannamelerden 1.000 lira damga vergisi alınacak ve bu vergi indirim hesabında dikkate alınmayacaktır.

İş kayıtlarının düzeltilmesi

Kayıt dışı faaliyetlerin kayıt altına alınabilmesi için işletmelerde bulunmasına rağmen kayıtlara yansımayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara alınmasına yönelik düzenlemeler yapılmaktadır.

Buna göre, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işyerlerinde bulunmasına rağmen sicillerinde yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendileri veya bağlı oldukları meslek kuruluşları tarafından belirlenecek rayiç değeri ile kayda alabilecekler. Yönetmelikte öngörülen süreler içinde envanter listesi ile vergi dairelerine bildirimde bulunmak suretiyle.

Defter tutan mükellefler, asıl bilançoya göre, faaliyetlerinde kaydettikleri mal, makine, teçhizat ve demirbaşlar için iki ayrı yedek hesap açacak. Mal karşılığı, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiyesi halinde sermayenin bir unsuru sayılacağı için vergilendirilmeyecektir.

Makinelerin kayıtlarına ve beyannamelerine intikal etmesi mümkün olacaktır.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine, sicillerini iyileştirmek amacıyla, fiilen kayıtlarında bulunmayan mal, makine, teçhizat ve demirbaşlarını fatura düzenleyerek ve her türlü vergi yükümlülüklerini yerine getirerek, sicillerine ve beyannamelerine ibraz etmeleri sağlanır. yükümlülükler.

Bilançonun aslına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, işyerlerinde bulundurmadıkları nakit tutarları, ortaklarından alacakları bedelleri ve net alacaklarını vergi dairelerine beyan ederek kayıtlarını düzeltebilecekler. ortaklara borçlu oldukları tutarların ortasında ise 31 Aralık 2022 prestijli. Bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden yüzde 3 oranında verginin beyanname verme süresi içinde hesaplanarak ödenmesi gerekecek.

SGK alacakları yapılandırıldı

Teklifle birlikte kesinleşen SGK alacaklarına yeniden yapılandırma imkanı da getiriliyor.

Borçların ödenmesi halinde SGK’dan gecikme cezası ve gecikme zammı alınmayacaktır.

Buna göre sigorta primi, emeklilik kesintisi ve kurumlar vergisi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik taban primi, sigortalılık durumlarından kaynaklanan prestij matrahına ilişkin mevzuat uyarınca ödenemeyen isteğe bağlı sigorta primleri ve toplum sigortası primleri, , SGK tarafından ilgili kanunların yeterli takibine tabidir. Bu alacaklara ilişkin ödeme sürelerinin sona erdiği tarihe kadar geçen süre için damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitim katkısı asılları ile Yİ-ÜFE aylık kurları üzerinden hesaplanacak tutar üzerinden hesaplanacak tutar ise; Yönetmeliğin yayımı, belirtilen süre ve şekilde, gecikme cezası ve bu alacaklara uygulanan gecikme zammı. Tüm ikincil alacakların tahsilinden feragat edilecektir.

İhale konusu inşaat ve işlerde personel eksikliği kapsam dahilindedir.

Bu Yönetmelikten yararlanmak için başvuruda bulunulduğu halde, belirlenen başvuru süresinin sonuna kadar patrona bildirilen ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik personel tutarı üzerinden hesaplanan sigorta priminin asılları, 31 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanan ihale konusu özel nitelikli inşaat ve işlere ait olup, ihalenin başlangıcından itibaren geçen döneme ait Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ise Yönetmeliğin yayımı tarihine kadar olan alacaklar için gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan süre içinde bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ikincil alacaklar tahsil edilmeyecektir.

Karar, yeniden yapılandırma tarihine kadar bildirilen idari para cezalarını da içerecek.

Teklifle, 31 Aralık 2022 tarihinden önce işlenen ve yeniden yapılandırma son tarihine kadar bildirilen fiillere ilişkin idari para cezaları da yapılandırılacak.

31 Aralık 2022 ve önceki dönemlere ait ilk taksit son ödeme tarihine kadar tahakkuk edecek SGK alacakları, yeniden yapılandırma için son başvuru tarihine kadar başvuruda bulunulması kaydıyla yeniden yapılandırma kapsamına alınacak.

akkislahaber.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort